Home > Dokumenty związkowe > STATUT Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Orzyszu
Dokumenty związkowe

STATUT Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Orzyszu

STATUT Związku Przedsiębiorców i pracodawców w Orzyszu

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Związek pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców i pracodawców w Orzyszu ” zwany dalej „Związkiem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r o organizacjach pracodawców (Dz.U. nr 55, poz. 235 z późn.zm.) oraz niniejszego statutu. 2. Związek może używać nazwy w skrócie „ZPPO”, odpowiednika nazwy i skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego go znaku graficznego.

§2

Siedzibą Związku jest miasto Orzysz, a terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

1. Związek nabywa osobowość prawną z dniem zarejestrowania. 2. Związek może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców. ROZDZIAŁ II PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ORAZ FORMY I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§4

1. Celami Związku są:

a) ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego
b) integracja środowiska przedsiębiorców działających na terenie powiatu piskiego,
c) promocja członków Związku oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
d) budowanie dobrego wizerunku przedsiębiorców,
e) utrwalanie zasad etyki w biznesie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
f) promowanie powiatu piskiego i miasta Orzysz jako atrakcyjnego miejsca dla osób przedsiębiorczych,
g) stymulowanie rozwoju miasta i powiatu, w tym wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu i optymalizacja warunków rozwoju przedsiębiorczości

2. Cele swoje Związek realizuje poprzez:

a) współudział w procesach ustawodawczych dotyczących wszystkich spraw przedmiotowo związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorców,
b) współpracę z organami władzy, administracji i samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie członków Związku wobec administracji oraz organów samorządu terytorialnego,
c) nawiązywanie kontaktów, współpraca i reprezentowanie członków Związku wobec innych organizacji o podobnych celach w kraju i za granicą,
d) prowadzenie działalności informacyjnej w kraju i za granicą,organizowanie konferencji, seminariów,
e) organizowanie kursów, szkoleń, spotkań integracyjnych dla członków Związku i ich pracowników,.
f) organizowanie i uczestnictwo w wystawach i targach,inicjowanie, współdziałanie i koordynowanie projektów w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
g) przyznawanie nagród i wyróżnień,
h) gromadzenie środków finansowych poprzez zbieranie składek członkowskich, darowizny i inne źródła dla realizacji zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§5

Członkowie Związku mogą być zwyczajni i wspierający.

§6

1. Członkiem zwyczajnym Związku może zostać przedsiębiorca i pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, to jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, prowadząca działalność gospodarczą, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
a) jego siedziba, zakład lub oddział znajduje się na terenie powiatu piskiego,
b) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Związku wraz z rekomendacją przynajmniej jednego członka zwyczajnego Związku,
c) kandydatura zostanie zaakceptowana przez Zarząd,
d) kandydat dokona opłaty składki wpisowej w ustalonej wysokości.

2. Pracodawca może być reprezentowany tylko przez właściciela, wspólnika, członka zarządu, prokurenta lub osobę zarządzającą zakładem na terenie powiatu piskiego. Reprezentacja może być wieloosobowa, przy czym sposób reprezentowania Członka oraz zmiany w tym zakresie zgłaszane są każdorazowo Zarządowi i wymagają jego uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej.

§7

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru władz Związku,
2) zgłaszania wniosków, postulatów związanych z celami Związku i jego działalnością wewnętrzną,
3) przeglądania protokołów, sprawozdań i bilansów Związku,
4) przeglądania rejestrów członków,
5) wnioskowania o reprezentowanie ich uzasadnionych interesów jako pracodawców i przedsiębiorców.

§8 Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

1) uczestnictwa w pracach Związku – na warunkach ustalonych w Statucie,
2) przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Związku,
3) terminowego opłacania na rzecz Związku należności ustalonych przez jej właściwe organy,
4) aktywnego wspierania Związku w realizacji celów statutowych.

§9

1. Członkiem wspierającym Związku może zostać osoba fizyczna lub prawna nie spełniająca warunków określonych w §6 niniejszego Statutu, a która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Związku.
2. Członkiem wspierającym można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji do Zarządu Związku.
3. Członek wspierający działa w Związku osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela.
4. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
5.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Związku.

§10 Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, która staje się prawnie skuteczna od momentu, w którym członek wypełnił wszystkie zobowiązania wobec Związku,
2) skreślenia z listy członków mocą uchwały Zarządu z powodu: łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Związku, działalności członka na szkodę Związku, zaległości w opłatach składek członkowskich za okres przynajmniej trzech miesięcy, utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierci członka, utraty statusu pracodawcy lub przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust.1

§11

1. Wykluczony członek ma prawo w terminie 14 dni od doręczenia uchwały o wykluczeniu złożyć odwołanie od decyzji, ktore będzie rozpatrzone przez Zgromadzenie Członków Związku na najbliższym posiedzeniu.
2. Uchwała Zgromadzenia Członków Związku utrzymująca w mmocy uchwałę Zarządu w przedmiocie wykluczenia jest ostateczna.
3. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Związku

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZWIĄZKU

§12

1. Organami Związku są:
a) Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Organy Związku działają na podstawie uchwalonych regulaminów.
3. Do czasu pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Członków jego kompetencje wykonuje zgromadzenie założycieli Związku.
4. Kadencja władz Związku trwa 3 lata.
5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym .
6. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – przeprowadzane są wybory uzupełniające na wniosek zarządu na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Członków

§13

1. Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Związku.
2. Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Członków Zarząd zwołuje przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 31 marca.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może być zwołane z ważnych powodów w każdym czasie.
5. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie Zarząd Związku ogłasza zebranie w drugim terminie. Podczas obrad Zgromadzenia Członków Związku w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych Członków zwyczajnych Związku.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Związku zwoływane jest przez Zarząd na mocy własnej uchwały lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
7. Zgromadzenie Członków Związku zwoływane jest przynajmniej na dwa tygodnie naprzód, przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad, oraz datę , godzinę i miejsce posiedzenia, oraz wskazanie kolejnego terminu posiedzenia, z tym samym porządkiem, w przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie. W przypadku zamierzonej zmiany statutu wskazać należy treść zamierzonych zmian.
8. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Związku winien być złożony na piśmie z podaniem celu zwołania Zgromadzenia.
9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Związku zwoływane jest przez Zarząd w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje w sprawach dla których zostało zwołane. Rozszerzenie lub zmiana porządku obrad wymaga zgody większości 2/3 wszystkich członków Związku.

§14

Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalanie celów szczegółowych, planów i harmonogramów działalności merytorycznej Związku oraz jej finansowania i zakładania funduszy,
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku oraz podejmowanie uchwał co do wniosków w tych sprawach zgłoszonych przez członków, Komisji Rewizyjnej lub Zarządu,
4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla działalności Związku, zwłaszcza dotyczących majątku nieruchomego, których ranga przewyższa zwykłą działalność Zarządu ,
6) uchwalanie zmian w statucie Związku,
7) uchwalanie regulaminów obrad Zgromadzenia Członków,
8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Związku do krajowej lub zagranicznej organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku.

§15

1. W obradach Zgromadzenia Członków Związku udział biorą – z głosem stanowiącym członkowie Związku, w tym również członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Na jednego członka Związku przypada jeden głos w Zgromadzeniu Członków, niezależnie od liczby jego reprezentantów w Związku.
3. Uchwały Zgromadzenia Członków Związku podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że statut wymaga kwalifikowanej większości głosów, przy obecności w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania, z wyłączeniem sytuacji opisanej w § 13 ust. 9.
4. Głosowanie na Zgromadzeniu Członków Związku odbywa się jawnie z zastrzeżeniem, o którym mowa w §12 ust 5.

§16 Zarząd Związku składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Zgromadzenie Członków.

§17 Do uprawnień i obowiązków Zarządu należy:

1) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Związku – zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Komisji Rewizyjnej i Zgromadzenia Członków oraz regulaminem własnej działalności,
3) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Członków Związku,
4) uchwalanie regulaminu działalności Zarządu,
5) rozpatrywanie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie działań mających na celu usunięcie wskazanych we wnioskach uchybień,
6) uchwalanie planów i harmonogramów działalności merytorycznej, preliminarzy kosztów oraz budżetów ze wskazaniem źródeł finansowania,
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, podejmowanie uchwał o przyjęciu darowizn, spadków,
8) zawieranie umów lub upoważnienie do ich zawierania w ramach zwykłej (operacyjnej) działalności Związku,
9) występowanie do Zgromadzenia Członków Związku w sprawach upoważnienia do zawarcia umów w myśl postanowień § 14 ust. 5,
10) składanie Zgromadzeniu Członków Związku okresowych sprawozdań ze swej działalności,
11) podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy członków Związku,
12) powoływanie i rozwiązywanie komisji specjalistycznych stanowiących organ doradczy Zarządu w rozwiązywaniu istotnych problemów Związku i nadzorowania ich działalności,
13) składanie wniosków do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu zmian statutu Związku oraz zawiadomienie o składzie Zarządu, jego zmianach.

§18

1. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.
2. Prezes Zarządu, Sekretarz i Skarbnik kierują działalnością Związku w okresie między posiedzeniami Zarządu Związku zgodnie z ustaleniami zawartymi w regulaminie działalności Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania Zarządu.
4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

§19

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, wybranych przez Zgromadzenie Członków.

§20

Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza.

§21

1. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i dyscypliny finansowej,
b) występowanie do Zarządu Związku z wnioskami z kontroli działalności, a wymagającymi wyjaśnień ze strony Zarządu lub podjęcia działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu,
c) składanie sprawozdania i wnioskowanie na koniec kadencji o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu na Zgromadzeniu Członków,
d) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Związku, bądź między członkami a Zarządem,

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego Zastępca są zapraszani na posiedzenia Zarządu Związku z głosem doradczym.

§22

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
2. Szczegółowy zakres i formy działania Komisji Rewizyjnej określa opracowany przez nią regulamin, który podlega uchwaleniu przez Zgromadzenie Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być zatrudniani przez Zarząd jako etatowi pracownicy Związku.

§23

Wnioski do Komisji Rewizyjnej dotyczące rozpatrywania sporów między członkami Związku lub między członkami a Zarządem mogą być składane wyłącznie przez osoby stanowiące stronę w sporze.

ROZDZIAŁ V SPOSÓB REPREZENTOWANIA

§24

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
SPOSÓB POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ORAZ USTANAWIANIA WPISOWEGO I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

§25

1. Majątek Związku stanowią środki finansowe i rzeczowe uzyskane w drodze:
a) darowizn, spadków, zapisów, subwencji i innych nieodpłatnych przysporzeń,
b) odsetek bankowych,
c) wpisowego i składek członkowskich,
d) innych wpływów i dochodów uzyskanych w granicach obowiązujących przepisów prawnych.
2. Należności od członków tytułem wpisowego i składek członkowskich ustalane są uchwałą Zgromadzenia Członków Związku. 3. Działalność Związku oparta jest na pracy społecznej członków. ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Zarządu podejmuje Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W trybie opisanym w ust. 1 podejmowane są przez Zgromadzenie Członków uchwały dotyczące:
a) przystąpienia przez Związek do innych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania,
b) istotnych dla Związku decyzji majątkowych.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku Zgromadzenie Członków podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Związku i sposobie likwidacji.