Home > OPINIE BCC > Reforma sądownictwa potrzebna aby przyspieszyć pracę sądów
OPINIE BCCWieści z BCC

Reforma sądownictwa potrzebna aby przyspieszyć pracę sądów

Reforma sądownictwa potrzebna aby przyspieszyć pracę sądów. Z zadowoleniem odbieramy zapowiedzi, że minister Zbigniew Ziobro zamierza uprościć procedury, ograniczyć stanowiska funkcyjne, które pełnią sędziowie, aby mogli oni zająć się orzekaniem, a nie biurokratycznymi obowiązkami; wdrożyć system informatyczny, który mierzyłby obciążenie sędziów pracą i wagę spraw, w których orzekają. Zdaniem BCC, wszystkie te propozycje, mające usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości, są słuszne.

Przewlekłość wymiaru sprawiedliwości to jedna z istotnych barier w działalności gospodarczej, którą przedsiębiorcy wymieniają w wielu badaniach opinii. Jej skutkiem są niezrealizowane inwestycje, wzrost kosztów działalności, a w ekstremalnym przypadku utrata płynności i w konsekwencji upadłość firmy.

Zastrzeżenia budzi propozycja, która pojawiła się w sferze publicznej, aby członków Krajowej Rady Sądowniczej wybierał Sejm. Naszym zdaniem godzi to w zasadę trójpodziału władzy i autonomię władzy sądowniczej w porządku demokratycznego państwa prawa. Władza ustawodawcza nie może mieć zwierzchności nad władzą sądowniczą.

Art. 10 Konstytucji RP stanowi, że: Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Kontakt:

Marek Goliszewski
prezes Business Centre Club

tel. 582 61 00
e-mail: biuro@bcc.org.pl