Home > OPINIE BCC > Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – 5 kwietnia 2017 r.
OPINIE BCCWieści z BCC

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – 5 kwietnia 2017 r.

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – 5 kwietnia 2017 r.

Postępy w działaniach rządu w I kwartale br. przesłoniła nie tylko wycinka 2 milionów drzew, ale przede wszystkim obraz „polskiego kotła” podczas wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Pomijając jakiekolwiek racje, wizerunek Polski i Polaka w krajach kooperujących z nami gospodarczo uległ pogorszeniu. Nasiliły się przy tym publicznie wątpliwości co do intencji rządu w sprawie dalszego członkostwa Polski w Unii Europejskiej i przyjęcia waluty euro. O tyle zastanawiające, że premier Beata Szydło wielokrotnie wyraziła sprzeciw wobec „Europy różnych prędkości”. Słusznie, tyle tylko że jedyną drogą do wyeliminowania tego zjawiska, które istnieje od dawna (biorąc pod uwagę choćby sposób budowania decyzji w UE i przesądzające zdanie państw strefy euro) jest wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki i członkostwo w unii walutowej.

Nadzieje w tym względzie, w dalszym ciągu podtrzymuje wśród przedsiębiorców „Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Zawarta w nim Konstytucja Biznesu i jej zasady – domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, jego prawo do błędu, zmniejszenie liczby kontroli itd. – potwierdza wagę, jaką rząd ma przywiązywać do prywatnych przedsiębiorców, którzy tworzą dziś 85% PKB – podsumowuje Marek Goliszewski, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Szczegółowa analiza – na stronach 2-3 w załączeniu

Raport dot. poszczególnych obszarów – w załączeniu:

Gospodarka – Janusz Steinhoff – s. 4-5
Finanse – Stanisław Gomułka – s. 6-7
Podatki – Irena Ożóg – s. 8
Rynek pracy i prawo pracy – Zbigniew Żurek – s. 9-10
Ubezpieczenie społeczne – Wojciech Nagel – s. 11-12
Przedsiębiorczość i innowacje – Bożena Lublińska-Kasprzak – s. 13-15
Spółki Skarbu Państwa/prywatyzacja – Grażyna Magdziak – s. 16-17
Ochrona zdrowia – Anna Janczewska-Radwan – s. 18-20
Prawo gospodarcze – Ryszard Kalisz – s. 21
System stanowienia prawa – Witold Michałek – s. 22
Środowisko naturalne – Ryszard Kalisz – s. 23-24
Współpraca nauka-biznes – Sławomir Olejnik – s. 25-26
Infrastruktura – Maciej Grelowski – s. 27-28
Spółdzielczość – Mieczysław Grodzki – s. 29
Przemysł obronny – Leon Komornicki – s. 30-31

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC działa już 5 lat. To think tank powołany 2 kwietnia 2012 r. aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, monitorować prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości, rekomendować zmiany sprzyjające rozwojowi kraju, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności polskich firm.

W tym czasie odbyło się 20 posiedzeń, w trakcie których ministrowie przedstawili 20 szczegółowych raportów z rekomendacjami dla rządów, liczących w sumie 800 stron. W skład GGC BCC wchodzi obecnie 16 ministrów, wybitnych gospodarczych fachowców, z których wielu piastowało w przeszłości funkcje publiczne.

W ostatnim czasie, kilku ministrów zostało powołanych na wysokie stanowiska państwowe. Dr Jerzy Kwieciński, odpowiedzialny w gabinecie cieni za rozwój regionalny i fundusze europejskie piastuje obecnie funkcję sekretarza stanu w Min. Rozwoju. Krzysztof Szubert, minister cyfryzacji GGC BCC, został w marcu powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnika Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Dr Stanisław Kluza, który w gabinecie cieni był odpowiedzialny za obszar rynków finansowych zarządza obecnie Bankiem Ochrony Środowiska.

Kontakt:

Emil Muciński
rzecznik
tel. 602 571 395, 22 58 26 113
e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl

POBIERZ RAPORT