Home > Aktualności > Propozycje BCC dot. wysokości płacy minimalnej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Propozycje BCC dot. wysokości płacy minimalnej

Propozycje BCC dot. wysokości płacy minimalnej, waloryzacji emerytur i wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2018 roku
Business Centre Club, wspólnie z innymi organizacjami pracodawców działającymi w Radzie Dialogu Społecznego, przedstawił Ministerstwu Pracy Rodziny i Polityki Społecznej propozycje w sprawie wzrostu płacy minimalnej, wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych w przyszłym roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r.

Zgodnie z przekazanym przez rząd opisem bieżącej sytuacji gospodarczej oraz bieżącą prognozą wielkości makroekonomicznych na 2018 r. zawartymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (wzrost realny PKB w 2018 r. – 3,8%, CPI – 2,3%) minimalne wynagrodzenie powinno wynieść w 2018 r., zgodnie z art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu – nie mniej niż 2049,46 zł.

Dlatego, wspólnie z innymi organizacjami pracodawców, proponujemy aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wyniosło 2050 zł brutto, czyli aby wzrosło o 2,5%. Oznacza to jednocześnie wzrost minimalnej stawki godzinowej do 13,30 zł brutto.

Wzrost płacy minimalnej w ostatnich dziesięciu latach wyniósł ok. 114%, a więc ponad dwukrotnie szybciej niż średnia krajowa, wyprzedzając także wzrost produktywności pracy. Przeforsowany w ubiegłym roku przez rząd wzrost płacy minimalnej na 2017 był wyższy nie tylko od propozycji pracodawców ale nawet od tych, ktore przedstawiły związki zawodowe.

Zdaniem BCC, płaca minimalna jednolitej wysokości w całym kraju przynosi gospodarce negatywne skutki. Stanowi znaczne, dodatkowe obciążenie, szczególnie dotkliwe dla mikro i małych, lokalnych firm, zlokalizowanych w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo, zatrudniających w większości niewykwalifikowanych pracowników, których wydajność pracy jest niska. W szczególności zwiększa rozmiar szarej strefy oraz poziom bezrobocia w regionach najmniej rozwiniętych gospodarczo, wypychając poza oficjalne zatrudnienie osoby bez kwalifikacji, które nie są w stanie zarobić na utrzymanie swojego stanowiska pracy. Jeżeli już dyskutować o utrzymaniu płacy minimalnej – to różnej w poszczególnych regionach.

Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2018 r.

Proponujemy również, aby w 2018 r. utrzymany został poziom funduszu płac w państwowej sferze budżetowej. Wzrost wynagrodzeń będzie mógł nastąpić w wyniku ograniczenia wielkości zatrudnienia w państwowej sferze budżetowej i będzie pochodną skali tego ograniczenia. Natomiast wzrost zatrudnienia będzie oznaczał konieczność zmniejszania wynagrodzeń.

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wspólnie z innymi organizacjami pracodawców proponujemy by, zgodnie z art. 89 ust. 1-2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (z późniejszymi zmianami), emerytury i renty wzrosły w 2018 r. o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflację) oraz 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r., a więc w sposób zbieżny z gwarancją ustawową.

Prognozowana w 2017 r. inflacja to 1,8%. Brakuje natomiast prognoz [w WPFP 2017-2020] dotyczących wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Dlatego organizacje pracodawców proponują zasadę, która powinna zostać zastosowana (zgodnie z art. 89 ust. 1-2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych), ale nie wyliczają wskaźnika wzrostu emerytur i rent z FUS.

W sytuacji wysokiego deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obniżenia wieku emerytalnego od października br., czego skutkiem będzie gwałtowny wzrost liczby emerytów, a także niekorzystnych trendów demograficznych, ustalenie waloryzacji na wyższym poziomie, miałoby negatywne konsekwencje dla budżetu i gospodarki (konieczność wzrostu obciążeń podatkowych oraz ryzyko niestabilności systemu emerytalnego).