Home > Wieści gminne > GMINA ORZYSZ
Wieści gminne

GMINA ORZYSZ

Miejsko-wiejska gmina Orzysz położona jest w południowo – wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego. Po administracyjnym podziale kraju obowiązującym od 1999 roku, gmina Orzysz weszła w skład powiatu piskiego. Obejmuje powierzchnię 363,49 km2 , co stanowi ok. 20% obszaru powiatu. Bezpośrednio graniczy z gminami: Pisz , Biała Piska, Mikołajki, Miłki, Wydminy, Stare Juchy i Ełk. Od strony zachodniej gmina graniczy z jeziorem Śniardwy, obszarowo należącym do gminy Pisz. Ogółem w gminie Orzysz zlokalizowanych jest 40 miejscowości wchodzących w skład 26 sołectw

Władze Gminy Orzysz swoją uwagę koncentrują głównie na dalszym nieuciążliwym dla środowiska rozwoju. Dzięki temu Orzysz postrzegany jest jako czyste i urocze miasteczko.
Działania priorytetowe władz Gminy Orzysz w zakresie rozwoju gospodarczego to:
– pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie świadczenia usług,
– integracja przedsiębiorców oraz lokalnych instytucji i organizacji, mających na celu wspieranie ich rozwoju,
– wzrost zewnętrznych nakładów inwestycyjnych,
– przyjazne partnerstwo w relacji inwestor – gmina,
– udział w targach inwestycyjnych i promocja lokalnych przedsiębiorców;

Atuty Gminy to:

– korzystne położenie geograficzne,
– rozległe tereny rekreacyjne i walory środowiska przyrodniczego,
– rezerwy terenów pod budownictwo przemysłowe w branżach nieuciążliwych dla środowiska, w tym również w zakresie turystyki,
– drogi krajowe nr 16 i 63,
– opracowane miejscowe plany przestrzennego zagospodarowania,
– wolne moce w mediach / woda, ciepło, oczyszczalnia/,dobrze rozwinięte systemy łączności,
– dobrze wykształcona i relatywnie tania siła robocza, optymizm, kreatywność oraz umiejętność szybkiego odnalezienia się w nowych warunkach gospodarczych mieszkańców.

Gmina Orzysz wykorzystując swoje położenie, brak uciążliwego przemysłu i znakomite możliwości inwestycyjne najintensywniej zachęca do inwestowania w wypoczynek, turystykę, rekreację oraz w usługi nieuciążliwe dla środowiska.

ŹRÓDŁO