Co nam daje przynależność do BCC

Co nam daje przynależność do BCC. Działania na rzecz regionalnych organizacji pracodawców w ramach członkostwa w strukturach Związku Pracodawców BCC
Organizacje (członkowie Forum Dialogu) mają prawo do:

1. Przedkładania spraw ważnych dla danej Organizacji na forum Wojewódzkich Rad Dialogu
Społecznego (WRDS) w charakterze ekspertów ZP BCC.

2. Przedkładania spraw ważnych dla członków danej Organizacji na forum Wojewódzkich Rad Dialogu
Społecznego (WRDS) w charakterze ekspertów ZP BCC.

3. Uczestnictwa w opiniowaniu projektów strategii rozwoju województwa w charakterze ekspertów
ZP BCC.

4. Uczestnictwa w opiniowaniu sprawozdań z realizacji projektów jak wyżej w charakterze ekspertów
ZP BCC.

5. Uczestnictwa w opiniowaniu innych programów wojewódzkich w zakresie objętym zadaniami
związków pracodawców w charakterze ekspertów ZP BCC.

6. Uczestnictwa w opiniowaniu sprawozdań z realizacji programów jak wyżej w charakterze
ekspertów ZP BCC.

7. Zgłaszania przedstawicieli rekomendowanych przez daną Organizację do ZP BCC w celu zasiadania
w wojewódzkich i powiatowych radach rynku pracy (radach zatrudnienia).

8. Zgłaszania przedstawicieli rekomendowanych przez daną Organizację do ZP BCC w celu
uczestnictwa w komitetach monitorujących RPO (Regionalne Programy Operacyjne).

9. Zgłaszania przedstawicieli rekomendowanych przez daną Organizację do ZP BCC w celu
współuczestniczenia w realizacji projektów UE, podejmowanych przez ZP BCC i/lub Loże Regionalne BCC.

10. Udziału Reprezentanta Organizacji w konferencjach i szkoleniach, organizowanych przez BCC.

11. Dostępu Organizacji do systemu wymiany informacji handlowych, kooperacyjnych, partnerskich poprzez portal internetowy BCC oraz „e-Giełdę Współpracy”.

12. Udostępnianie Organizacji poszukującej pracowników informacji o specjalistach w ramach „Giełdy Fachowców BCC”

13. Uczestnictwa reprezentantów Organizacji w spotkaniach z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, organizowanymi w siedzibie BCC w Warszawie.

14. Dostępu Organizacji do „Systemu rabatów BCC”.

15. Otrzymywania stałych wydawnictw: „Gazeta BCC” i „Biuletyn Specjalny BCC”, przesyłanych szefowi Organizacji.

16. Nominowania Organizacji honorowego „Medalu Europejskiego” po 2 latach członkostwa w ZP BCC.

17. Korzystania ze znajdujących się w siedzibie BCC pomieszczeń na indywidualne spotkania reprezentantów władz Organizacji.

18. Udziału szefa Organizacji w spotkaniach Loży Regionalnej – w formie uzgodnionej z Kanclerzem Loży.

19. Występowania o wsparcie Organizacji w ramach działalności „Loży regionalnej” – w formie uzgodnionej z Kanclerzem Loży.

20. Występowania w sprawach szczególnej wagi do ZP BCC z wnioskiem o interwencję na szczeblu centralnym – do Rady Dialogu Społecznego w zakresie jej uprawnień.

21. Uczestnictwa Organizacji w przedsięwzięciach, konkursach i innych podobnych inicjatywach, organizowanych na terenie województwa (koordynacja działań – Kanclerz BCC),

22. Korzystania przez zarząd Organizacji z konsultacji z członkami RDS.

23. Występowania o opinie w sprawie przepisów gospodarczych na poziomie Unii Europejskiej -poprzez reprezentację ZP BCC w EKES-ie.

24. Otrzymania certyfikatu BCC na potwierdzenie członkostwa Organizacji w Forum Dialogu ZP BCC.

25. Nawiązywania dialogu branżowego w ramach ZP BCC poprzez istniejące (tworzone) przy ministerstwach Trójstronne Zespoły Branżowe.

26. Dostępu do raportów i analiz ekspertów ZP BCC.

27. Uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektów legislacyjnych w zakresie zadań RDS.