Home > OPINIE BCC
AktualnościKomunikatyOPINIE BCCWieści z BCC

BCC proponuje, aby resort złagodził przepisy projektu ustawy o transporcie drogowym

Proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmiany w zakresie możliwości wszczynania postępowań dotyczących dobrej reputacji w przypadku mało istotnych naruszeń, mogą być niebezpiecznym narzędziem dla organów kontrolujących, pozwalającym im na nakładanie kar bądź odbieranie przewoźnikom stosownych uprawnień. Niepokojące jest, iż nawet jedno naruszenie może stanowić podstawę do wszczęcia takiej procedury

Czytaj więcej
KomunikatyOPINIE BCCWieści z BCC

Do Pani Premier Beaty Szydło o pilną nowelizację przepisów

We wtorek weszła w życie niekorzystna regulacja, która umożliwia ZUS-owi wydawanie arbitralnych decyzji ustalających płatnika składek i uznanie wcześniej zawartych przez firmy umów za nieważne. Chodzi głównie o art. 38a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Business Centre Club, na kolejnych etapach procesu legislacyjnego (w Sejmie i w Senacie), zgłaszał

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Propozycje BCC dot. wysokości płacy minimalnej

Propozycje BCC dot. wysokości płacy minimalnej, waloryzacji emerytur i wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2018 roku Business Centre Club, wspólnie z innymi organizacjami pracodawców działającymi w Radzie Dialogu Społecznego, przedstawił Ministerstwu Pracy Rodziny i Polityki Społecznej propozycje w sprawie wzrostu płacy minimalnej, wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz waloryzacji świadczeń

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Bez deficytu budżetowego

Bez deficytu budżetowego - uwagi BCC do "projektu zaleceń Rady UE dla Polski w ramach Semestru Europejskiego 2017" BCC przekazał do Ministerstwa Rozwoju uwagi do Projektu Zaleceń Rady UE dla Polski w ramach Semestru Europejskiego 2017.* Opinie krytyczne oraz rekomendacje Komisji Europejskiej są zbieżne kierunkowo ze stanowiskiem BCC, choć w

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Słuszne argumenty środowiska techników farmaceutycznych

Słuszne argumenty środowiska techników farmaceutycznych. Komisja Rynku Aptecznego Business Centre Club, wraz z innymi organizacjami pracodawców, popiera postulaty podnoszone przez organizatorów ogólnopolskiego protestu techników farmaceutycznych – Izbę Gospodarczą Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek oraz Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP. Wygaszenie kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego oraz dodatkowe ograniczenie uprawnień zawodowych

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Osobny budżet strefy euro – potrzebne konstruktywne stanowisko rządu

W maju Komisja Europejska ma przedstawić propozycję na osobny budżet strefy euro. Wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji to nowy fakt, który wzmacnia opcję większej integracji Unii Europejskiej na bazie strefy euro i strefy Szchengen. Jeśli osobny budżet eurolandu stanie się rzeczywistością, będzie to dla Polski bardzo niekorzystne i

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Walczymy o właściwe prawo dla przedsiębiorców

Walczymy o właściwe prawo dla przedsiębiorców Informujemy, że w tym tygodniu, w Ministerstwie Rozwoju trwają konferencje uzgodnieniowe dotyczące „Konstytucji Biznesu”: 24 kwietnia – projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców 25 kwietnia – projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie

Czytaj więcej
KomunikatyOPINIE BCC

Nowe prawo farmaceutyczne nie do przyjęcia

Nowe prawo farmaceutyczne nie do przyjęcia Komisja Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyrażają sprzeciw wobec przyjęcia przez Senat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, do którego – na ostatnim etapie procesu legislacyjnego – przywrócono szkodliwą zasadę

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Nie dla opresyjnych działań ZUS-u

Nie dla opresyjnych działań ZUS-u BCC sprzeciwia się nieprzemyślanej zmianie przepisów, która nadaje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych niezwykle szerokie uprawnienia w zakresie ustalenia osoby płatnika składek oraz możliwość arbitralnego ustalenia rzekomych zaległości w składkach ubezpieczeniowych praktycznie w każdym przypadku tzw. zbiegu tytułów umów zleceń. Chodzi o Projekt ustawy o zmianie ustawy

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Budowanie społeczeństwa bezgotówkowego

Budowanie społeczeństwa bezgotówkowego wymaga działań nakierowanych zarówno na przedsiębiorców, jak i na konsumentów. Proponujemy, aby obie te grupy były adresatami podejmowanych przez administrację działań w celu wdrożenia rządowej strategii „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Bardzo dobrze wpisuje się w nią ostatnia propozycja dotycząca przekazywania wynagrodzeń na rachunki bankowe. Chociaż już

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Dodatkowe wynagrodzenie za lata pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Zgłoszona przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego propozycja, aby wynagrodzić przepracowanie dodatkowych lat osobom, które uzyskały uprawnienia emerytalne zasługuje na wsparcie ze strony pracodawców. Business Centre Club od lat wykazuje, iż skuteczne funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce posiada zasadnicze znaczenie dla jakości życia przyszłych pokoleń. Wpływa także na długookresowy rozwój państwa.

Czytaj więcej
OPINIE BCCW gospodarce

Dane GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Dane GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wzrosło o 4 proc. względem lutego 2016 r., a zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 4,6 proc. w porównaniu sprzed rokiem. W danych znajdujemy wyniki negocjacji płacowych między pracownikami a pracodawcami, które zwykle

Czytaj więcej
OPINIE BCCZ łamów gazet

W dzisiejszej Rzeczpospolitej

W dzisiejszej Rzeczpospolitej: Apel do rządu w sprawie przyjęcia euro - Niech polityka rządu w tej bardzo ważnej dla Polski sprawie stanie się mniej chaotyczna, wewnętrznie bardziej spójna i w miarę możliwości racjonalna - piszą w Rzeczpospolitej prezes BCC Marek Goliszewski i prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC. CZYTAJ WIĘCEJ

Czytaj więcej
OPINIE BCC

Wstępny szacunek PKB w IV kw. 2016 roku,

GUS ogłosił tzw. wstępny szacunek PKB w IV kw. 2016 roku, a tym samym również za cały 2016 rok. W komunikacie GUS informuje, że „w stosunku do opublikowanego 14 lutego 2017 r. szybkiego szacunku PKB, prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się”. PKB, niewyrównany sezonowo, w ostatnim kwartale ub. roku wzrósł

Czytaj więcej
OPINIE BCC

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która weszła w życie 1 marca, zmieni na pewno strukturę organizacyjną skarbówki. Nie przewiduje jednak nowych, specjalnych, dotąd nieprzysługujących fiskusowi uprawnień. Zbiera natomiast w jednym akcie prawnym kompetencje urzędów skarbowych, celnych i urzędów kontroli skarbowej, pozostawiając przy tym procedury kontrolne bez zasadniczych zmian. Ustawa powiela

Czytaj więcej
OPINIE BCC

Opinia BCC nt. projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

opinia BCC nt. projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. BCC pozytywnie ocenia zmiany proponowane w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to dobry krok w kierunku ułatwienia i uproszczenia podatnikom i płatnikom sposobu dokonywania rozliczeń podatkowych. Zmiany pozwolą na radykalne uproszczenie obowiązków podatników, którzy tym

Czytaj więcej
OPINIE BCC

Konstytucja Biznesu – deklarowane zasady a rzeczywistość – wniosek BCC

Priorytetem rządu powinno być dopracowanie propozycji przepisów prawa w zapowiadanej Konstytucji Biznesu i uchwalenie takiego aktu prawnego. Bezpieczeństwo biznesu wymaga partnerskich relacji z organami państwa, opartych na zasadzie wzajemnego zaufania, wzajemnych praw i obowiązków. O skuteczności i faktycznej realizacji takiego celu przesądzi treść norm prawa, w tym podatkowego. Prawo stanowione

Czytaj więcej
OPINIE BCC

Dane GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 roku

Dane GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 roku - komentarz głównego ekonomisty BCC Większość opublikowanych dzisiaj przez Główny Urząd Statystyczny danych (na blisko 100 stronach komunikatu) ma charakter ostateczny, ale najbardziej interesujące dane gospodarcze, dotyczące PKB, produkcji i handlu zagranicznego, są określone przez GUS jako wstępne. W szczególności nie

Czytaj więcej
OPINIE BCC

Plusy i minusy nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Plusy i minusy nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nowelizowana obecnie ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji*, zakłada korzystne dla obywateli zmiany związane z ponoszonymi przez nich kosztami na opłaty od poszczególnych czynności. Uelastycznia również przepisy dotyczące sankcji, jeśli dłużnik dobrowolnie podejmuje czynności w

Czytaj więcej
OPINIE BCC

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

W porządku obrad ostatniego, 34. posiedzenia Sejmu RP (25-26 stycznia) znalazł się punkt dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczący modyfikacji polegającej na dokonywaniu oceny aktów prawnych pod kątem wpływu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt ustawy został wczoraj przyjęty przez Sejm. Mali i średni

Czytaj więcej
OPINIE BCCWieści z BCC

Reforma sądownictwa potrzebna aby przyspieszyć pracę sądów

Reforma sądownictwa potrzebna aby przyspieszyć pracę sądów. Z zadowoleniem odbieramy zapowiedzi, że minister Zbigniew Ziobro zamierza uprościć procedury, ograniczyć stanowiska funkcyjne, które pełnią sędziowie, aby mogli oni zająć się orzekaniem, a nie biurokratycznymi obowiązkami; wdrożyć system informatyczny, który mierzyłby obciążenie sędziów pracą i wagę spraw, w których orzekają. Zdaniem BCC,

Czytaj więcej
OPINIE BCC

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wnosimy o wycofanie spod obrad Parlamentu tej części projektu, która została do niego dodana po zakończeniu konsultacji społecznych. Dodane przepisy to w istocie nowy, odrębny projekt, który został dopisany do innego, wcześniej konsultowanego projektu w celu pominięcia obowiązku przeprowadzenia nowego procesu legislacyjnego. Zmiany są niezwiązane z przedmiotem, który był celem pierwotnej

Czytaj więcej