Home > Aktualności > Bez deficytu budżetowego
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Bez deficytu budżetowego

Bez deficytu budżetowego – uwagi BCC do „projektu zaleceń Rady UE dla Polski w ramach Semestru Europejskiego 2017”
BCC przekazał do Ministerstwa Rozwoju uwagi do Projektu Zaleceń Rady UE dla Polski w ramach Semestru Europejskiego 2017.* Opinie krytyczne oraz rekomendacje Komisji Europejskiej są zbieżne kierunkowo ze stanowiskiem BCC, choć w pewnych kwestiach zbyt łagodne. W sytuacji stosunkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, planowany na 2017 rok deficyt sektora finansów publicznych Polski jest zdaniem KE za wysoki. Dlatego BCC proponuje, aby rekomendacje uzupełnić oceną, iż przy tempie wzrostu bliskim 4% Polska powinna mieć zerowy deficyt albo nawet nadwyżkę budżetową, a nie deficyt w pobliżu 3% PKB, czyli maksymalnego poziomu obowiązującego Polskę.

Krytyczna ocena KE dotyczy również polityki rządu w obszarze emerytalnym: obniżania zamiast podwyższania ustawowego wieku przejścia na emeryturę. Komisja słusznie rekomenduje umożliwienie emerytom pracy na część etatu, podnoszenie kwalifikacji osób starszych oraz ograniczenie lub likwidację specjalnych przywilejów emerytalnych różnych grup społecznych w Polsce.

Zdaniem BCC, dokument KE mógłby być uzupełniony o ryzyka związane z rosnącą presją płacową i inflacyjną, która musi prowadzić do wzrostu stóp procentowych, w rezultacie także do wzrostu kosztów obsługi długu publicznego oraz kredytów bankowych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Szczegółowe uwagi – POBIERZ

prof. Stanisław Gomułka
główny ekonomista BCC
minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC